');
 

Phonesoap

toode(t) - 0,00

PhoneSoap-privaatsus

 

Privaatsuspoliitika

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Ehhut OÜ (registrikood 14719700) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Ehhut OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Ehhut OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Ehhut OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. Ehhut OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@phonesoap.ee.  
 4. Teiega sõlmitud lepingute täitmiseks ning pakutava kogemuse parandamiseks võib olla vajalik isikuandmete töötlemine logistikateenuste pakkujate poolt. Nendel eesmärkidel on Ehhut OÜ-l õigus edastada isikuandmeid.
 5. Ehhut OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete müügil ning müügiks pakkumisel.  Ehhut OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Ehhut OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 6. Ehhut OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
 7. Ehhut OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  1. Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
  2. Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele (käesoleval ajal AS EMOR (registrikood 10076576));
  3. Ehhut OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
  4. Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 8. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Ehhut OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 9. Käesolevad tingimused kehtivad alates 30. mai 2019. Ehhut OÜ võib tingimusi muuta uute tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu.